|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065
content:

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội (Viện QHXD) là cơ quan được UBND thành phố Hà Nội giao tổ chức lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô). Thực hiện quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Viện QHXD tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án.
          Theo đó, trên trang web của Viện QHXD (https://vqh.hanoi.gov.vn) đã đăng tải toàn bộ các nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến như: phiếu lấy ý kiến, phần thuyết minh và các bản vẽ.

Theo Viện trưởng Viện QHXD Lưu Quang Huy, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch chung 2011) đã được phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức triển khai lập Báo cáo rà soát, đánh giá Quy hoạch chung 2011 và định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội đã trình Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 tại Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 16/6/2023, đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác triển khai lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Bản thuyết minh đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đang được đăng tải để lấy ý kiến với các nội dung chính về định vị, tầm nhìn, định hướng quy hoạch; tổng quan hiện trạng và đánh giá thực hiện Quy hoạch chung 2011, cùng các dự báo phát triển; định hướng phát triển không gian; định hướng quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật; bảo vệ môi trường; thiết kế đô thị; thực hiện quy hoạch và chương trình, dự án ưu tiên. 11 Phụ lục kèm theo là hệ thống bản đồ định hướng không gian, giao thông, cấp điện, cấp nước, nghĩa trang, thông tin liên lạc, xử lý nước thải, chất thải rắn, khung tổng thể thiết kế đô thị… Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có ý kiến đóng góp đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 có thể xem tại đây:

Mã QRcode:

Liên kết: https://vqh.hanoi.gov.vn/index.php?language=vi&nv=nvform/Lay-y-kien-co-quan-to-chuc-ca-nhan-va-dai-dien-cong-dong-dan-cu-doi-voi-do-an-Dieu-chinh-Quy-hoach-chung-Thu-do-Ha-Noi-den-nam-2045-tam-nhin-den-nam-2065-67

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 06/11/2023 đến ngày 05/12/2023.

Phiếu ý kiến xin gửi về địa chỉ hòm thư sau: vanthuvqhhn@hanoi.gov.vn hoặc gửi về trụ sở UBND xã , phường ( hoặc quận, huyện) nơi cư trú

Tài liệu kèm theo:

  1. Phiếu lấy ý kiến: xem tại đây.
  2. Thuyết minh Đồ án quy hoạch: xem tại đây.
  3. Bản vẽ: xem tại đây.
  4. Thông báo: xem tại đây
content:

content:

Thư viện hình ảnh